Όροι Πώλησης

PURATOS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 381701000 ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών (εφεξής «Γενικοί Όροι») όροι ισχύουν για όλες τις αγοραπω-λησίες αγαθών οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου και Ηλεκτρονικού Κατα-στήματος μας www.puratos.gr. (mypuratos), μεταξύ της εταιρείας μας και καθενός από τους πελάτες της (εφεξής ο «Πελάτης»). Στον παραπάνω ιστότοπο εκτίθενται τα αγαθά που κατασκευάζονται ή πωλούνται από την εταιρεία μας (ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής), τα οποία διατίθενται προς πώληση μέσω του Διαδικτύου.

1.2. Η θέση εκ μέρους του Πελάτη μιας παραγγελίας προς την εταιρεία μας υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη αποδοχή των Γενικών Όρων εκ μέρους του.

1.3. Τυχόν γενικοί όροι αγοράς του Πελάτη ρητά αποκλείονται ακόμη και εάν η εταιρεία μας εκτελέσει την παράδοση ανεπιφύλακτα γνωρίζοντας τους αντίθετους από τους δικούς της όρους του Πελάτη, εκτός εάν αναγνωρίστηκαν ρητά και εγγράφως από την εταιρεία μας.

1.4. Οι Γενικοί Όροι τροποποιούνται μόνο με ρητή έγγραφη κοινή συμφωνία των μερών. Οποιαδήποτε δια-τύπωση στο έντυπο παραγγελίας του Πελάτη ή γενικότερα στα εμπορικά έγγραφά του δε δύναται να θε-ωρηθεί τροποποίηση των Γενικών Όρων, εκτός εάν η εταιρεία μας ρητά και εγγράφως αποδεχτεί τους εν λόγω όρους.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1. Η εταιρεία μας εκθέτει τα προϊόντα της προς πώληση στον διαδικτυακό ιστότοπο www.puratos.gr και μέσω αυτού διαθέτει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου στους Πελάτες της.

2.2. Υπό τον όρο ‘’Πελάτης’’ νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της επιχείρη-σης ή του επαγγελματος του. Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες του ιστότοπου www.puratos.gr δεν απευθύνονται σε πελάτες των διανομέων της εταιρείας μας. Επίσης οι υπηρεσίες του ιστό-τοπου δεν απευθύνονται σε ιδιώτες καταναλωτές.

2.3. Οι παρόντες Γενικοί Όροι ρυθμίζουν ειδικότερα την υποβολή, λήψη, πληρωμή και παράδοση παραγγελιών αγοράς προϊόντων που διενεργούνται από τους Πελάτες μας με χρήση του ιστό-τοπου www.puratos.gr. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών που λαμβάνονται από χρήστες του ιστότοπου που δεν εμπίπτουν στη κατηγορία των Πελατών, όπως και κάθε άλλης παραγγελίας που δεν συμμορφώνεται με την πολιτική της εταιρείας μας.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.1. Παρεχόμενες Πληροφορίες / Προϊόντα : Η Εταιρία μας δεσμεύεται πως όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, τόσο ως προς την ταυτότητά της Εταιρείας μας, όσο και ως προς τα προϊό-ντα και υπηρεσίες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Οι παραπάνω εγγυή-σεις τελούν ωστόσο υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν δύ-νανται να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του ως άνω ιστοτόπου ή ακόμη λόγω επέλευσης συμβάντος ανωτέρας βίας.

3.2. Εγγραφή Πελάτη ως Μέλος: Η εγγραφή του Πελάτη υπό την ιδιότητα Μέλους αποτελεί προα-παιτούμενο για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η εγγραφή και συμμετοχή του Πελάτη ως Μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρη-τη. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του Πελάτη ως Μέλος πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που ο ίδιος χορηγεί στη Εταιρεία μας μέσω του εν λόγω ιστότοπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία μας για τα νέα του στοιχεία, ώστε αυτά να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

3.3. Με την εγγραφή του Πελάτη κατά τα ανωτέρω εκείνος συγκατατίθεται πλήρως στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ιστότοπου www.puratos.gr, τους οποίους όρους και πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα.

4. ΤΙΜΕΣ:

Οι τιμές της εταιρείας μας προσδιορίζονται βάσει του επίσημου τιμοκαταλόγου που αναρτάται στον ιστότοπο www.puratos.gr. Σε περίπτωση που έως την ημέρα παράδοσης τροποποιηθεί η βάση υπολογισμού των τιμών μας (π.χ. λόγω αυξήσεων στις τιμές των ακατέργαστων προϊόντων, αλλαγές στην εφαρμοζόμενη φορολογική νομοθεσία με συνέπεια την αύξηση φόρων/ τελών κ.λπ.) διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε ανάλο-γα τις τιμές μας.

5. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

5.1. Όλα τα τιμολόγιά μας είναι πληρωτέα σε ευρώ (€) στους υποδεικνυόμενους από την εταιρεία μας τραπε-ζικούς λογαριασμούς ή τοις μετρητοίς. Η πληρωμή γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα το οποίο έχει συμ-φωνηθεί από το δύο μέρη και αναγράφεται στο τιμολόγιο.

5.2. Η εξόφληση των τιμολογίων μας θα αποδεικνύεται μόνο με επίσημη απόδειξη εξόφλησης της εταιρείας μας, απαγορευμένου οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου.

5.3. Σε περίπτωση καθυστέρησης μέρους ή ολόκληρης πληρωμής θα επιβάλλονται νόμιμοι τόκοι υπερημερίας.

5.4. Σε περίπτωση καθυστέρησης μέρους ή ολόκληρης της πληρωμής, η εταιρεία μας δικαιούται να αρνηθεί εκτέλεση άλλης παραγγελίας του Πελάτη, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη όχλησή του. Ρητά αποκλείε-ται η υποχρέωση της εταιρείας μας να αποκαταστήσει οιαδήποτε ζημία του Πελάτη εξ αυτού του λόγου.

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ:

6.1. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται στο χώρο του Πελάτη κατόπιν σχετικής επικοινωνίας ως προς το χρό-νο, εκτός αν άλλως συμφωνήσουν τα μέρη.

6.2. Τα στοιχεία για το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων, όπως προσδιορίζονται στη φόρμα παραγγελίας των εμπορευμάτων, αποτελούν εκτιμήσεις παράδοσης και ως εκ τούτου είναι πλήρως ενδεικτικά. Η μη τήρηση από την εταιρεία μας του εν λόγω χρόνου παράδοσης, δεν θεμελιώνει δικαιώματα υπαναχώρη-σης ή αποζημίωσης του Πελάτη.

7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ:

7.1. Ο Πελάτης ή αντιπρόσωπός του υποχρεούται να ελέγξει σχολαστικά την ποιότητα και την ποσότητα των εμπορευμάτων κατά την παράδοση.

7.2. Τυχόν βλάβες ή ζημίες, οι οποίες είναι δυνατόν να εντοπιστούν με επιμελή εξέταση του εξωτερικού της συσκευασίας των εμπορευμάτων, θα πρέπει να προβάλλονται χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον Πελάτη και να βεβαιώνονται με ακρίβεια από τον μεταφορέα στη φορτωτική ή σε κάθε περίπτωση να αποδεικνύονται με αντικειμενικά μέσα.

7.3. Ο Πελάτης υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες καλής συντήρησης που αναγράφονται στη συσκευασία των εμπορευμάτων. Ευαλλοίωτα εμπορεύματα πρέπει να συντηρούνται σε κατάλληλους ψυκτικούς χώρους.

7.4. Επιστροφές δε γίνονται δεκτές χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση οι επιστροφές θα πρέπει να γίνονται υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα δεν έχουν λήξει και οι συ-σκευασίες τους παραμένουν άθικτες και στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονταν κατά την ημε-ρομηνία παραλαβής τους.

7.5. Σε καμία περίπτωση ο Πελάτης δεν θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για την έλλειψη υποσχεθεισών ι-διοτήτων σε εμπορεύματα. Σε καμία περίπτωση ο Πελάτης δεν δικαιούται να παρακρατήσει πληρωμές μερικά ή ολικά.

7.6. Το προϊόν αποθηκεύεται, διακινείται ή / και πιθανόν να παράγεται από εργοστάσιο το οποίο διαχειρίζε-ται γλουτένη, αβγό, σόγια, σουσάμι, θειώδεις ενώσεις, ξηρούς καρπούς, αραχίδες και γάλα (συμπεριλαμ-βανομένου και της λακτόζης)

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

8.1. Η εταιρεία μας παραμένει ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης όλων των πνευματικών δικαιωμάτων όπως φόρ-μουλες, συνταγές, και τυχόν άλλες πληροφορίες αναφορικά με τα εμπορεύματα, τα διακριτικά αυτών γνωρίσματα και τη διαδικασία παραγωγής τους.

8.2. Η αποκάλυψη πληροφοριών αναφορικά με πνευματικά δικαιώματα σε εμπορεύματα ή στην διαδικασία παραγωγής της εταιρείας μας σε καμία περίπτωση δε θα συνεπάγεται τη μεταφορά κυριότητας επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας στον πελάτη, αλλά ούτε και την παροχή άδειας για την εκμε-τάλλευση ή για άσκηση οποιοδήποτε άλλου δικαιώματός που σχετίζεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιο-κτησίας .

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

9.1. Τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, δι-εύθυνση email και ΑΦΜ) συλλέγονται και επεξεργάζονται από την εταιρεία μας, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την επικοινωνία και εξυπηρέτηση στις συναλλαγές / συμβάσεις με εσάς και για όσο χρόνο αυτές διαρκούν. Η συλλογή και επεξεργασία γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου και των ευρωπαϊκών κανονισμών για την προστασία δεδομένων προσω-πικού χαρακτήρα. Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της PURATOS, στην διεύθυνση www.puratos.gr, για να διαβάσετε την Επισήμανση Απορρήτου μας και ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγου-με και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

9.2. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η PURATOS είναι αποδέκτης και προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία αφορούν σε α) ακάλυπτες επιταγές, β) συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή απλήρωτα, κατά την λήξη τους, γ) αιτήσεις πτωχεύσεων-αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, δ) αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα), ε) κηρυχθείσες πτωχεύσεις, στ) διαταγές πληρωμής και διαταγές απόδοσης μισθίου, ζ) πλειστη-ριασμούς κινητών και ακινήτων, η)υποθήκες, επιταγών βάσει του Ν.Δ. 1923, ι) αιτήσεις και αποφάσεις δι-καστικής ρύθμισης οφειλών (Ν.3869/2010). Καθώς και δεδομένα εταιριών από τα ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ. Τα ανωτέρω δεδομένα, παρέχονται στην PURATOS μέσω του συστήματος ΤΣΕΚ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (οδός Αλα-μάνας 2, τ.κ. 15125, Μαρούσι, τηλ 210 3676700) με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση / επαναξιολόγηση του συναλλακτικού κινδύνου που αναλαμβάνει η PURATOS στο πλαίσιο της συναλλαγής / σύμβασης με εσάς και για όσο αυτή διαρκεί κατ’ επιλογή της PURATOS. Με το παρόν δηλώνετε ότι λάβατε γνώση 1) για τη λήψη των ανωτέρω δεδομένων από την PURATOS και 2) την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙ-ΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. όπως αυτή αναγράφεται στην ιστοσελίδα της PURATOS (www.puratos.gr) και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr), η οποία αφορά στα δεδομένα, τις πηγές ά-ντλησής τους, τα διακιώματα σας σε αυτά κ.λπ.

10. ΕΥΘΥΝΗ:

10.1. Η εταιρεία μας ευθύνεται μόνο για παραβίαση των συμβατικών ή/και εξωσυμβατικών της υποχρεώ-σεων όταν αυτή οφείλεται μόνον σε δόλο ή βαριά αμέλειά της ίδιας, των υπαλλήλων ή προστηθέντων της.

10.2. Η υποχρέωση της εταιρείας μας για αποζημίωση του Πελάτη θα περιορίζεται στην αποκατάσταση της άμεσης ζημίας του ρητά αποκλειόμενης οιασδήποτε άλλης αποζημίωσης.

10.3. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της εταιρείας μας κατά τα ανωτέρω περιορίζεται στην τιμή των πωλού-μενων προϊόντων.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΡΗΤΡΑ ΠΑΡΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:

11.1. Στο σύνολο των εννόμων σχέσεων μεταξύ της εταιρείας μας και του Πελάτη εφαρμόζεται αποκλειστι-κά το ελληνικό δίκαιο.

11.2. Αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας. Παρά ταύτα διατηρούμε το δικαίωμα να προσφύγουμε στα αρμόδια Δικαστήρια της κατοικίας του Πελάτη.

12. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

12.1. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Γενικούς Όρους ή κάποια από τις υπόλοιπες συμφωνίες της ε-ταιρείας μας με τον πελάτη είναι ή καταστεί άκυρος, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των λοιπών όρων ή συμφωνιών.

12.2. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τυχόν άκυρο όρο με μία έγκυρη ρύθμιση που να πλησιάζει κατά το δυνατόν το οικονομικό αποτέλεσμα αυτού.